Taqa, Amer A. 2016. “Some Complexes of N-Aryl Furfural Nitrones With Co (II), Ni (II), Cu (II), Zn (II) and Cd (II) Chlorides”. International Journal of Advanced Chemistry 4 (1): 10-14. https://doi.org/10.14419/ijac.v4i1.6086.