Taqa, A.A. (2016) “Some complexes of N-aryl furfural nitrones with Co (II), Ni (II), Cu (II), Zn (II) and Cd (II) chlorides”, International Journal of Advanced Chemistry, 4(1), pp. 10–14. doi:10.14419/ijac.v4i1.6086.