Bader Bamousa, Dr., Riyadh Elm University, Saudi Arabia