Hybrid Synchronization of Lorenz-Stenflo System with Delay