Azeem, Samina, Sardar Bahadur Khan women University, Pakistan