Abdulrahim, Basiya, univerisity of garmian, Sulaimani-kalar, Iraq