(1)
Negim, E.; Yeligbayeva, G.; Niyazbekova, R.; Rakhmetullayeva, R.; Mamutova, A.; Iskakov, R.; Sakhy, M.; Mun, G. Studying Physico-Mechanical Properties of Cement Pastes in Presences of Blend Polymer As Chemical Admixtures. IJBAS 2015, 4 (3), 297-302. https://doi.org/10.14419/ijbas.v4i3.4716.