Vocational training in sport and recreation micro-enterprises as an education project

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  This study appears urgent due to the need to create new jobs in the sport and recreation sector and to update the existing approach to vocational training in a micro-enterprise. This paper proposes an education project as a form of vocational training in such conditions. The authors aim to comprehend the current issues of pedagogical design for the transfer of experience within a micro-enterprise of the sport and recreation sector and to determine the conditions for effective educational interaction of micro-enterprise employees. This problem is addressed with a combination of the systematic approach and activity-based learning. This makes it possible to present the process of pedagogical design of vocational training in the conditions of a micro-enterprise as systematic activity of individuals in developing the professional competencies of a sport and recreation worker. The authors used theoretical and empirical methods. The theoretical methods were analysis of the psychological, pedagogical, sociological, scientific-methodological and specialized literature on the studied problem; the systematic approach to the definition of the problem and the formation of the research terminology; and analysis of the legal acts. The empirical methods were pedagogical observation; study and generalization of pedagogical experience; pedagogical design; questioning; conversation; interview; performance analysis; and expert evaluation method and integration of expert opinions.

   

   


 • Keywords


  Vocational Training; Micro-Enterprise; Pedagogical Design; Sport and Recreation Sector; Educational Interaction

 • References


   [1] Babansky, Yu.K. (1982). V poiskakh optimalnogo varianta [Searching for an optimal variant]. Moscow: Pedagogika, 183 p.

   [2] Kubrushko, P.F. (2001). Soderzhanie professionalno-pedagogicheskogo obrazovaniya [Subject matter of vocational pedagogical education]. Moscow: Vysshaya shkola, 236 p.

   [3] Zagvyazinsky, V.I. (2008). Teoriya obucheniya: Sovremennaya interpretatsiya [Theory of education: modern interpretation]. Moscow: Academia, 192 p.

   [4] Zeer, E.F. & Pavlova, A.M. (2009). Subektivnye predposylki lichnostnoy avtonomii individualnykh predprinimateley [Subjective prerequisites of personal autonomy of individual entrepreneurs]. The Education and Science Journal, 10 (67), 40–48.

   [5] Bespalko, V.P. (1994). Proektirovanie pedagogicheskikh system. Proektirovanie v obrazovanii: problemy, poiski, resheniya. [Design of pedagogical systems. Project design in education: problems, studies, solutions]. Moscow, 198 p.

   [6] Fedorov, V.A. & Davydova, N.N. (2014). Control of the research and education network development in modern socio-pedagogical conditions. Naukovyi Visnyk Natsіonalnoho Hіrnychoho Unіversitetu, 2, 126-133.

   [7] Fedorov, V.A. & Komleva, S.V. (2015). Uchebno-professionalnoe vzaimodeystvie rabotnikov mikropredpriyatiya: otechestvennaya praktika i ee preobrazovanie v sovremennykh sotsialno-ekonomicheskikh usloviyakh [Educational and professional interaction of micro-enterprise employees: Russian practice and its transformation in modern socio-economic conditions]. Pedagogicheskiy Zhurnal Bashkortostana, 2 (57), 10–18.

   [8] Zyryanova, N.I., Fedorov, V.A., Zaitseva, E.V., Tolkachevа, I.S. & Glushchenko, P.S. (2016). Modern Requirements to Preparation of Professional and Pedagogical Personnel. International Journal of Environmental and Science Education, 11(16), 8800–8810.

   [9] Andruhina, T.V., Dorozhkin, E.M., Zaitseva, E.V., Komleva, S.V., Sosnin, A.S.& Savinova, V.A. (2016). Scientific-theoretical background the organization of geobotany employees of the micro enterprises in sport and recreation sector. International Journal of Environmental and Science Education, 11(17), 9773–9785.

   [10] Komleva, S.V. (2011). Pedagogical conditions of the organization of vocational training of workers of small enterprise. The journal: Nauka i Studia, 13 (44), 58-62.

   [11] Fedorov, V.A. & Tretyakova, N.V. (2017). Vocational-pedagogical education in Russia: historical and logical periods. The Education and Science Journal, 3, 93-119. (In Russian) DOI: 10.17853/1994-5639-2017-3-93-119.

   [12] Fedorov, V.A. & Komleva, S.V. (2017). Professional training in the terms of microenterprises: process modelling of educational and professional interaction. The Education and Science Journal, 2, 124–144. (In Russian) DOI: 10.17853/1994-5639-2017-2-124-144.

   [13] Knowles, M.S., Holton III, E.E. & Swanson, R.A. (2005). The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development.6th edition. London, New York, etc.: ELSEVIER Butterworth Heinemann, 378 p.

   [14] Gavrilova, I.V. & Zaprudnova, L.A. (2016). Formalnaya, neformalnaya i informalnaya modeli obucheniya [Formal, non-formal and informal learning models]. Molodoy uchenyy, 10 (114), 1204-1206.

   [15] Romantsev, G.M., Fedorov, V.A., & Mokronosov, A.G. (2012). Professionalnoe obrazovanie v sisteme obespecheniya moderniziruemoy ekonomiki rabochimi kadrami [Vocational education in the system of the modernized economy provision with staff]. Universitetskoe upravlenie:praktika i analiz, 6 (82), 6–13.

   [16] Petryakov, P., Pevzner, M. & Graumann, O. (2012). Korporativnaya pedagogika. Kontseptsiya i tekhnologii korporativnogo vospitaniya, obucheniya i obrazovatel'nogo menedzhmenta v organizatsiyakh [Corporate pedagogy. The concept of technology and corporate training, learning and educational management in organizations]. PalmariumAcademikPublishing. 372 p.

   [17] Batyshev, S.Ya. (1976). Proizvodstvennaya pedagogika [Pedagogy in production]. Moscow: Mashinostroenie, 688 p.

   [18] Kolesnikova, I.A. (2003).Osnovy andragogiki [Fundamentals of andragogy]. Moscow: Akademiya, 240 p.

   [19] Davydova, N.N., Dorozhkin, Е.М. & Fedorov, V.A. (2016). Innovative process development in the framework of scientific educational network: management model. Naukovyi Visnyk Natsіonalnoho Hіrnychoho Unіversitetu, 5, 157–163.

   [20] Fedorov, V.A. & Tretyakova, N.V. (2016). The Development of Vocational Pedagogical Education in Russia (Organizational and Pedagogical Aspect). International Journal of Environmental and Science Education, 11(17), 9803–9818.

   [21] Khodayari Bavil, A., Razavi, S.E., on the thermo-flow behavior in a rectangular channel with skewed circular ribs, Mechanics & Industry, 18 2 (2017) 225, https://doi.org/10.1051/meca/2016057.

   [22] Kislov, A.G. (2014).Vocational masters training in the context of growing social and professional mobility. The Education and Science Journal, 7, 47-64. (In Russian) DOI: 10.17853/1994-5639-2014-7-47-64

   [23] Dorozhkin Y.M. & Shcherbina Y.Y. (2013). Development trends of vocational education in the context of socio-economic changes. The Education and Science Journal, 6, 65-74. (In Russian). DOI: 10.17853/1994-5639-2013-6-65-74.


 

View

Download

Article ID: 11593
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i2.13.11593
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.