Improvement of a Mechanism of Providing Economic Security Of Enterprises in the System of Global Competitiveness

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  In the context of the interaction of international competitiveness of economic entities and their economic security, it should be noted that globalization of the world economy has one of its consequences a relative equation of the conditions of competition in national markets. As a result of providing by governments the most favored and national regimes, as it was required by international norms of legal regulation of the economy, national and foreign producers find themselves in roughly similar conditions on individual countries or their unions markets. In this case, foreign economic and international security should become a barrier to global threats for the development of national economy and its producers in the global system of world economy. At the same time, the universal requirement imposed on any national economic entity is its competitiveness.

   

   


 • Keywords


  Economic security; Enterprises; Global competitiveness; International security; Open economy.

 • References


   [1] Kravchenko VO & Hudakov OK (2013), Sotsialno-ekonomichni naslidky hlobalizatsii dlia svitovoi ta ukrainskoi ekonomiky. Theoretical and practical aspects of Economics and intellectual property Vol.2, N.1, 70-75.

   [2] Nartova IV & Kolomiiets YeO (2011), Hlobalizatsiia ta yii vplyv na rozvytok svitovoho hospodarstva. Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and trade Vol.3(48), 20-24.

   [3] Telnov AS & Honcharuk VV (2009), Tekhnolohichnyi rozvytok ekonomiky Ukrainy: suchasne stanovyshche ta oriientyry na maibutnie. Bulletin of Khmelnitsky national University Vol.4, N.1, 211-218.

   [4] Tarkhanova NO (2013), Hlobalizatsiia svitovoho hospodarstva ta yii vplyv na ekonomichnyi rozvytok Ukrainy. Bulletin of the Donbass national Academy of construction and architecture Vol.2(100), 98-103.

   [5] Kulishov VV (2013), Osoblyvosti svitovoi hlobalizatsii u suchasnykh umovakh. The state and the regions. Series: Economics and entrepreneurship Vol.2(71), 21-24.

   [6] Dykan VL (2013), Stratehichni priorytety rozvytku ekonomiky Ukrainy v umovakh zminy tsentriv ekonomichnoi ta politychnoi vlady. Journal of transport and industry Economics: collection of scientific and practical articles: Vol.41, 11-16.

   [7] Rzaiev HI (2011), Kharakterystyky konkurentospromozhnosti pidpryiemstva ta napriamky yii otsinky. Bulletin of Khmelnitsky national University Vol.5, N.2, 166-171.

   [8] Rudnichenko YeM (2014), Vplyv subiektiv mytnoho rehuliuvannia na systemu ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk za spetsialnistiu 21.04.02 – ekonomichna bezpeka subiektiv hospodarskoi diialnosti. Khmelnytskyi, 579 p.

   [9] Belokurov VV, Struktura funkcional'nyh sostavlyayushchih ehkonomicheskoj bezopasnosti predpriyatiya, available online: http://www.safetyfactor.ru, last visit:28.04.2018

   [10] Illiashenko OV (2016), Metodolohichni zasady formuvannia ta funktsionuvannia mekhanizmiv systemy ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora ekonomichnykh nauk za spetsialnostiamy 08.00.04 – ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy (za vydamy ekonomichnoi diialnosti) i 21.04.02 – ekonomichna bezpeka subiektiv hospodarskoi diialnosti. Sieverodonetsk, 606 p.

   [11] Dovbnia SB & Hichova NIu (2012), Diahnostyka ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva yak instrument vyznachennia napriamkiv yoho innovatsiinoho rozvytku. Economic Bulletin of the National mining University Vol.3, 36-42.

   [12] Zabrodskij VA & Kapustin NV (1999), Teoreticheskie osnovy ocenki ehkonomicheskoj bezopasnosti otrasli i firmy. Business-Inform Vol.15-16, 35-37.

   [13] Rzaiev HI (2010), Otsinka konkurentospromozhnosti pidpryiemstva v konteksti yoho ekonomichnoi bezpeky. Collection of scientific works of Lutsk NTU. Series: Economics and management Vol.7(26), N.3, 67-77.

   [14] Sadiekov AA & Khlevytska TB (2011), Konkurentospromozhnist ta ekonomichna bezpeka torhivelnoho pidpryiemstva: otsinka vzaiemovplyvu. Theoretical and applied issues of Economics Vol.24, 148-155, available online: http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2011_24/Zb24_18.pdf, last visit:14.04.2018

   [15] Falchenko OO & Tokar NB (2013), Konkurentospromozhnist yak skladova ekonomichnoi bezpeky pidpryiemstva. Herald of NTU "KHPI". Series: technological progress and production efficiency Vol.67(1040), 156-158.

   [16] Kovalev D & Sukhorukova T (1998), Ekonomicheskaya bezopasnost' predpriyatiya. Еconomy of Ukraine Vol.10, 48-51.

   [17] Utkina YuM (2015), Metodychni pidkhody do vyznachennia poniattia «konkurentostiikist pidpryiemstva». Crimean scientific Bulletin: scientific journal Vol.1(14), 102-106.

   [18] Dikan' VL (1995), Obespechenie konkurentoustojchivosti predpriyatij: monografiya, Kharkov, Basis, 160 p.

   [19] Maniv ZO & Lutskyi IM (2004), Ekonomika pidpryiemstva: navch. posibnyk, Kharkiv, Knowledge, 580 p.


 

View

Download

Article ID: 19840
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19840
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.