Priority approach as an effective tool for managing social development of personnel in the context of social management in enterprises

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  To ensure a stable, highly efficient operation of enterprises, it is necessary to create a scientifically based system for managing all aspects of their activities, in particular, pay special attention to the planning of social processes. The essence of social management determines its formation and functioning as a system. In order to avoid scattering of the funds allocated for social development of personnel, it is necessary to determine the primary social objectives and appropriate funds for their implementation. In this regard, a model of a scientifically based system for planning social development of personnel has been proposed, using a priority approach to social management based on assessing the level of social development of personnel, which will help focus on the objectives that are most important for the enterprise and concentrate financial resources in the most important areas of its social development. It is necessary to plan the expenses for social development of the enterprise with a real consideration for the opinions of the personnel, which is possible through defining the social priorities by the quantitative method on the basis of processing the results of a survey of employees.

   

   


 • Keywords


  Enterprise personnel; Priority approach; Social development; Social management; Social planning.

 • References


   [1] Andrushkiv B.M., Pohaidak O.B. & Slobadian N. O. (2015), Udoskonalennia planuvannia sotsiohumanitarnoho rozvytku promyslovoho pidpryiemstva (adaptatsiia metodychnykh pidkhodiv do planuvannia vidpovidno do vymoh YeS). Visn. Zhytomyr. nats. ahroekol. un-tu., 1 (47), T.1, 51-68.

   [2] Burmaka M.M. & Burmaka T.M., Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva (na prykladi pidpryiemstv budivelnoi haluzi): monohrafiia, KhNADU, (2011), 204 p.

   [3] Volianska O.V. & Nikolaievska A.M., Sotsialna psykholohiia: [pidruchnyk], Vyd-vo KhNU im. V. N. Karazina, (2007), 160 p.

   [4] Havrysh O.A., Dovhan L.Ye., Kreidych I.M. & Semenchenko N.V., Tekhnolohii upravlinnia personalom: monohrafiia, NTUU ”KPI imeni Ihoria Sikorskoho”. 494 p.

   [5] Holovneva I.V., Psykholohycheskye osnovy kadrovoho menedzhmenta, Izd-vo NUA, (2003), 148 p.

   [6] Danakyn N.S & Haivoronskaia N.I., Problemnyi analiz v sisteme sotsyalnoho upravleniia: monohrafiia, Izd-vo BHTU ym. V. H. Shukhova, (2011), 183 p.

   [7] Kolenda N.V., Sotsialnyi dialoh: sutnist, otsinka diievosti ta napriamy aktyvizatsii: monohrafiia, Teren, (2014), 192 p.

   [8] Kolot A.M., Hrishnova O.A. & Herasymenko O.O., Sotsializatsiia vidnosyn u sferi pratsi v konteksti stiikoho rozvytku: monohrafiia, KNEU, (2010), 251 p.

   [9] Lytvynenko A.V. & Ostroverkhova H.V. (2014), Zakhody sotsialnoho rozvytku pidpryiemstva: otsinka efektyvnosti ta upravlinnia. Biznes-inform 5, 215-219.

   [10] Naumova N.F. (1994), Sotsyalnaia polityka v usloviiakh zapazdyvaiushchei modernizatsii. Sotsyolohycheskii zhurnal 1, 6-21.

   [11] Novozhylova M.V. & Kononenko I.O. (2007), Matematychna model i rozviazannia zadachi vyboru optymalnoi stratehii zabezpechennia naselennia zhytlom z vykorystanniam funktsii korysnosti ta metodu analizu iierarkhii. Materialy studentskoi naukovoi konferentsii KhDTUBA. Tezy dopovidei, 143-147.

   [12] Petrov E.H., Novozhylova M.V. & Hrebennik I.V., Metody i zasoby pryiniattia rishen u sotsialno-ekonomichnykh systemakh, Tekhnika, (2001). – 196 p.

   [13] Slobodian N. (2014), Paradyhma udoskonalennia upravlinnia sotsiohumanitarnoiu komponentoiu hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva. Halytskyi ekonomichnyi visnyk 4, 116-122.


 

View

Download

Article ID: 20724
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.20724
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.