Methodical Approach to Assessing the Regional Economic Security Level Based on its Components Systemic Interrelations

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  At the present stage of development of Ukraine, the differences in the regions competitiveness levels due to the destabilizing factors influence are aggravated, which is a danger both for the state economy as a whole and for its regions. Therefore, the need for timely and comprehensive assessment of the territorial systems economic security, detailed study of the factors influencing regional economic security level and the interrelations between its functional components arise.

  The purpose of the study is to assess regional economic security level and investigate the systemic interrelations of its components on the basis of a retrospective analysis.

  The integral assessment of regional economic security level is suggested based on the combined use of indicative and functional methods. It has been determined that the most indicators deviate from threshold values due to a number of destabilizing and disincentive powerful factors influence.

  It has been established that demographic and investment components have instant dependence and the greatest influence on regional economic security unsatisfactory state. For each safety component, two indicators that most affect its integral assessment are highlighted.

  The study of the economic security components systemic interrelations enables local governments to apply effective measures to counter real threats and neutralize them when forming strategic and program documents on ensuring regional development security.

   

    • Keywords


  correlation coefficient, indicator, integral index, regional economic security.

 • References


   [1] Muntiian V.I., Ekonomichna bezpeka Ukrainy, K.: KVITs, (1999), 462 p.

   [2] Stepanenko A., Herasymov M., “Otsinka ekonomichnoi bezpeky Ukrainy ta yii rehioniv”, Rehionalna ekonomika, № 2, (2002), pp: 39-54.

   [3] Klebanova T.S., Chernova N.L., Adaptyvni modeli otsinky ta analizu ekonomichnoi bezpeky rehionu, Kharkiv, (2003), 188 p.

   [4] Kozachenko A.V., Ponomarev V.P., Liashenko A.N., Ekonomycheskaia bezopasnost predpryiatyia: sushchnost y mekhanizm obespechenyia : monohrafiia, K. : Libra, (2003), 280 p.

   [5] Herasymchuk Z.V., Vavdiiuk N.S., Ekonomichna bezpeka rehionu: diahnostyka ta mekhanizm zabezpechennia, Lutsk : Nadstyria, (2006), 244 p.

   [6] Sukhorukov A.I., Kharazishvili Yu.M., Modeliuvannia ta prohnozuvannia sotsialno-ekonomichnoho rozvytku rehioniv Ukrainy : monohrafiia, K. : NISD, (2012), 368 p.

   [7] Humeniuk A.M., Bezpeka strukturno-instytutsionalnoi transformatsii ekonomiky rehionu: teoretychni osnovy ta prykladni aspekty : monohrafiia, K. : NISD, (2014), 468 р.

   [8] Babets I. H., Serhiienko S. V., “Problemy metodolohii doslidzhennia staloho rozvytku rehionu v konteksti ekonomichnoi bezpeky”, Ekon. visn. un-tu: zb. nauk. pr., Vyp. 22/1, (2014), pp: 121-127.

   [9] Babets I. H., Stratehiia ekonomichnoi bezpeky interrehionalnoho spivrobitnytstva Ukrainy v umovakh yevrointehratsii : dyser. d-ra ekon. nauk: 21.04.01., K. : Nats. in-t strateh. Doslidzh, (2013), 403 p.

   [10] Preobrazhenska O. S., “Metodychne zabezpechennia analizu bezpeky rozvytku rehionu”, Problemy ekonomiky, № 4, (2014), pp: 242-248.

   [11] Yllaryonov A., “Kryteryy ekonomycheskoi bezopasnosty”, Voprosy ekonomyky, № 10, (1998), pp: 35–58.

   [12] Senchahov V.K., Ekonomycheskaia bezopasnost Rossyy: obshchyi kurs: ucheb., 2-e yzd., M.: Delo, (2005), 896 p.

   [13] Iefremov K.Y., Heorhadze E.Y., “Voprosy ekonomycheskoi bezopasnosty rehyona”, Voprosy statystyky, №2, (2002), pp: 53-59.

   [14] Kremlev N.D., Fedorov V.H., Serheev M.F., “Voprosy otsenky zkonomycheskoi bezopasnosty rehyona”, Voprosy statystyky, № 2 (2001), pp: 42-48.

   [15] Fedoryshcheva A., Ralchuk O., “Bezpeka yak rozvytok i bezpeka yak stabilnist synerhetyka sotsiopryrodnykh system”, Rehionalna ekonomika, № 4, (2002), pp: 21-27.

   [16] Onyshchenko V.O., Bondarevska O.M., “Metodychni pidkhody do otsiniuvannia ekonomichnoi bezpeky rehionu”, Ekonomichna bezpeka: derzhava, rehion, pidpryiemstvo: monohrafiia v 3 t. T. 2, (Onyshchenko V. O., Kozachenko H. V., Ptashchenko L. O., Pohorelov Yu. S., Onyshchenko S. V.; za zah. red. Onyshchenka V. O., Kozachenko H. V.), Poltava: PoltNTU, (2018), 360 p.

   [17] Bondarevska O.M., “Suchasnyi stan ekonomichnoi bezpeky Poltavskoi oblasti”, Biznes Inform, (2017), pp: 148-156.

   [18] Onyshchenko S.V. “Systemni vzaiemozviazky biudzhetnoi bezpeky v umovakh finansovoi hlobalizatsii”, Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Seriia: Menedzhment innovatsii, Tom 24, vypusk 7, (2016), pp: 237-243, DOI: https://doi.org/10.15421/191626

   [19] Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy», ch.1, ch.2 (electronic resource), available online: http://www.ukrstat.gov.ua

   [20] Ofitsiinyi sait Ministerstva finansiv Ukrainy (electronic resource), available online: https://www.minfin.gov.ua

   [21] Onyshchenko, V., Sivitska, S., & Cherviak, A. (2018). Construction industry in Ukraine credit analysis. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(3), 280-284. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14420


 

View

Download

Article ID: 27248
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27248
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.