Formation of Internal Statistics of Machine Building Enterprises under the Ierarchic System of Expenditure Centers

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  In the article it is analyzed the existing approaches to providing company management with cost information from the centers of responsibility. An algorithm for the formation of internal reporting indicators at the machine-building enterprises is proposed. The first stage of such an algorithm is the development of information cards with a list of quantitative and cost data and a schedule of workflow for each center of responsibility. Further, the established timeliness is formed by reporting and determined by the comparison of actual indicators from the estimate. Thus, account is taken of responsibility on the principle of controlling costs, which implies the spread of responsibility of each specific manager only to those areas that he can really affect. The next step is to submit forms of reporting by the heads of production units in a hierarchical scheme. The form of the reports and their content depends on the characteristics of the center of responsibility and indicators. Application of the proposed reporting will provide managers at all levels with the necessary information on the costs of the centers of responsibility, which will increase the profitability of both separate segments of activity and machine building enterprises in general.

   


 • Keywords


  Internal reporting, costs, cost centers, liability centers.

 • References


   Bachynskyi V.I. Aktualni pytannia teorii y praktyky vnutri-shnohospodarskoi (upravlinskoi) zvitnosti u kooperatyvnykh systemakh / V.I. Bachynskyi // Visnyk Natsionalnoho universytetu vod

   591

   International Journal of Engineering & Technology

   noho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. – Vyp. 4 (44). – Rivne : NUVHP. – 2008. – s. 22-28.

   [2] Bezverkhyi K. V. Formuvannia vnutrishnohospodarskoi (upravlinskoi) zvitnosti / K. V. Bezverkhyi // Ekonomika: teoriia ta praktyka. – 2015. – № 2 (6). – S. 49 – 55.

   [3] Hutsalenko L.V. Vnutrishnohospodarska zvitnist yak info-rmatsiine dzherelo dlia efektyvnoho upravlinnia pidpryiemstvom / L.V. Hutsalenko // Ekonomika APK. – 2008. – №4. – S. 64-66.

   [4] Drury, K. Upravlencheskyi y proyzvodstvennыi uchet: per. s anh.: uchenyk / K.Drury. – M.: YuNYTY–DANA, 2002. – 1017 s.

   [5] Diukarieva Kh.L. Vnutrishnohospodarskyi oblik i analiz diia-lnosti pidpryiemstva za tsentramy vidpovidalnosti: dys. kand. ekon. nauk: 08.00.09 / Kh.L. Diukarieva: Kyivskyi natsionalnyi torhovelno-ekonomichnyi un-t. – K., 2009. – 200 s.

   [6] Zyma Yu.P. Modeliuvannia upravlinskoi zvitnosti / Yu.P. Zyma // Biznesinform. – № 12. – 2014. – S. 214-219. [Elektron-nyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://business-inform.net/export_pdf/business-inform-2014-12_0-pages214_219.pdf

   [7] Ivanchenkova L.V. Vnutrishnohospodarska zvitnist v systemi upravlinnia biznesom / L.V. Ivanchenkova, H.O. Tka-chuk // Ekonomika kharchovoi promyslovosti. – 2016. – T. 8, Vyp. 1. – S. 73–80. - Rezhym dostu-pu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2016_8_1_13.

   [8] Ishchenko Ya.P. Formuvannia vnutrishnoi zvitnosti pro vytraty u vidpovidnosti do vymoh korporatyvnoho upravlinnia / Ya.P. Ishchenko // Oblik i finansy APK: bukhhalterskyi portal [Elektronnyi resurs ]. – Rezhym dostupu: http://magazine.faaf.org.ua/formuvannya-vnutrishnoi-zvitnosti-pro-vitrati-u-vidpovidnosti-do-vimog-korporativnogo-upravlinnya.html

   [9] Zubareva S.A. Osnovnыe pryntsypы orhanyzatsyy upravlen-cheskoi otchetnosty / S.A. Zabareva // Bukhhalterskyi uchet. – 2003. – № 2. – S. 45-47.

   [10] Kolos I.V. Zvitnist yak element systemy upravlinnia pidp-ryiemstvom / I.V. Kolos // Ekonomika ta derzhava. – 2006. – №8. – S. 26-31.

   [11]Korol S.Ia. Upravlinska zvitnist: sutnist i alhorytm formuvannia [Elektronnyi resurs] / S.Ia.Korol // Biznes -inform. – 2014. – № 7. – S.325-331. – Rezhym dostupu: / www.business-inform.net/pdf/.../325_331.pdf.

   [12] Koriahin M.V. Problemy ta perspektyvy rozvytku bukhhal-terskoi zvitnosti [Tekst]: monohrafiia / M.V. Koriahin, P.O. Kutsyk. – Kyiv: Informservis, 2016. – 276 s.

   [13] Kutsyk P.O. Suchasne traktuvannia, sklad i osoblyvosti fo-rmuvannia upravlinskoi zvitnosti pidpryiemstva / P.O.Kutsyk // Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlenni i problemy rozvytku. –2014. – № 797. –S. 248 –254.

   [14] Lemeshchuk A.V., Vnutrishnia i zovnishnia zvitnist i yii vykorys-tannia v upravlinni [Elektronnyi resurs] / A.V. Lemeshchuk, V.H. Dushkevych. – Rezhym dostupu: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/75588.doc.htm.

   [15] Matiukha M.M. Orhanizatsiini pidkhody formuvannia uprav-linskoi zvitnosti / M.M. Matiukha // Bukhhalterskyi oblik i au-dyt. – 2012 – № 9. – S. 14-20.

   [16] Mervenetska M.F. Pryntsypy formuvannia upravlinskoi zvitnosti / M.F. Marvenetska // Ekonomika APK. – 2008. – №6. – S. 89-92.

   [17] Nahirska K.Ie. Formuvannia upravlinskoi zvitnosti sils-kohospodarskykh pidpryiemstv: avtoref. dys. kand. ekon. nauk: spets. 08.00.09 «Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt (za vy-damy ekonomichnoi diialnosti)» / K.Ie.Nahirska. –K., 2012. –26 s.

   [18] Nahirska K.Ie. Pryntsypy ta vymohy do formuvannia zvitno-sti pidpryiemstv: upravlinskyi aspekt / K.Ie. Nahirska, Ya.Ie. Herus // Ekonomichni nauky. Ceriia «Oblik i finansy». – 2013. – Vyp. 10(2). – S. 176–183 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/j-df/ecnof_2013_10(2)__25.pdf.

   [19] Napadovska L.V. Bazovi pryntsypy upravlinskoho obliku / L.V. Napadovska // Aktualni problemy ekonomiky. – 2013. – № 1. – S. 173–181 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ ape_2013_1_22.pdf.

   [20] Palyi V.F. Orhanyzatsyia upravlencheskoho ucheta / V.F. Pa-lyi – M. : Breator Press, 2003. – 224 s.

   [21] Pushkar M.S. Kreatyvnyi oblik (stvorennia informatsii dlia menedzheriv): Monohr. – Ternopil, Kart-blansh, 2006. – 334 s.

   [22] Pinchuk T.A. Teoretychni aspekty skladannia upravlinskoi zvitnosti / T.A. Pinchuk, T.V. Shram, V.Ie. Isakova // Ekonomika i suspilstvo. - № 4. – 2016. – S. 347-351. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/4_ukr/57.pdf.

   [23] Pozov A.Kh. Formuvannia vnutrishnohospodarskoi (uprav-linskoi) zvitnosti promyslovykh pidpryiemstv : avtoref. dys. kand. ekon. nauk : spets. 08.00.09 «Bukhhalterskyi oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi diialnosti)» / A.Kh. Pozov. – K., 2013. – 22 s.

   [24] Rybakova L.P. Orhanizatsiia upravlinskoho obliku za tsen-tramy vytrat: teoriia i praktyka / L.P. Rybakova // Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. – Vypusk № 1 (16). – 2 016.

   [25] Savchuk V.P. Osoblyvosti systemy biudzhetuvannia pidpry-yemstva / V.P. Savchuk, M.M. Vinnychenko // Finansy Ukrainy. – 2002. – № 11. – S. 55-60.

   [26] Skrypnyk M.I. Bukhhalterska upravlinska zvitnist: kry-tychnyi analiz poriadku skladannia y osoblyvostei praktychnoho zastosuvannia / M.I. Skrypnyk, Hryhorevska O.O. Intelekt KhKhI. – № 5. – 2016. – S.111-115. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym do-stupu: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2016/v2/NV-2016-v2_17.pdf.

   [27] Khaimonova N.S. Vnutrishnia zvitnist u systemi upravlin-skoho obliku vytrat pidpryiemstva / N.S. Khaimonova // Hlo-balni ta natsionalni problemy ekonomika: Elektronne naukove fakhove vydannia Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. – 2015. – № 5. – S.1044-1047.

   [28] Khensen, R. Upravlinskyi oblik / Don R. Khensen, Meriien M. Mouven, Nebil S. Elias, Devid U. Sienkov. / Per. s anhl. – K.: Milenium, 2002. – 974 s.

   [29] Tsvietkova N. Suchasna orhanizatsiia obliku ta skladannia zvit-nosti dlia pryiniattia upravlinskykh rishen / N. Tsvietkova // Bukh-halterskyi oblik i audyt. – 2008. – № 3. – S. 14–2.

   [30] Chernysh, I., Glebova, A., & Maksymenko, O. (2018). Business processes outsourcing in building enterprises. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(3), 59-64. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14376

   [31] Byba, V. V., Koba, O. V., & Mironova, Y. Y. (2016). Optimal method of allocating indirect costs at machine-building enterprises. Actual Problems of Economics, 175(1), 332-339.

   [32] Komelina, O., Hrynko, O., & Khrystenko, O. (2018). Stakeholder management in the development of building organizations. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(3), 191-194. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14401

   [33] Bakalo, N., Hunchenko, M., & Makhovka, V. (2018). Business processes administration at a construction enterprise. International Journal of Engineering and Technology(UAE), 7(3), 40-45. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.14373


 

View

Download

Article ID: 27311
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i4.8.27311
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.