Realization of meat qualities of Black Motley bull-calves against the background of immunoprophylaxis with biological Preparations

 
 
 
 • Abstract
 • Keywords
 • References
 • PDF
 • Abstract


  For the first time on the basis of complex studies the zootechnical expediency of the developed biological preparations Prevention-N-A and Prevention-N-E in beef production technology for the realization of bioresource potential of meat qualities of Black Motley bull-calves was scientifically and experimentally proved. Activation of the growth and development of bull-calves in the periods of growth, rearing and fattening was established against the background of biopreparations, which resulted in higher slaughter and meat qualities of the carcasses and, as a consequence, in a higher yield of valuable cuts: brisket and sirloin by 6.1 and 4.0 kg (P < 0,01-0,001), rump by 2,6 and 1,7 kg (P <0,05-0,01) and thick flank by 8,6 and 7,1 kg (P <0,001) (compared with the control group). The largest content of highest-quality meat came from the carcasses of the bull calves of the 1st (27.8 ± 0.72 kg) and the 2nd (26.7 ± 0.58 kg) test groups: 3.5 and 2.4 kg more, respectively, as compared with the control group (24,3 ± 0,73 kg), and also from their cuts: brisket and sirloin - 0,9 and 0,7 kg more, respectively, rump - 0,5 and 0,3 kg, and thick flank – 2,3 and 1, 5 kg (P <0.05-0.001). The high quality of meat carcasses by organoleptic, biochemical and spectrometric indicators and, consequently, the safety of the tested preparations was proved. It was found that biological preparations lead to the realization of bioresource potential of the organism due to activation of haemopoiesis, cellular and humoral factors of non-specific resistance (with a more pronounced Prevention-N-A effect). The novelty of the data obtained is confirmed by the patents of the Russian Federation for invention No. 2602687 and No. 2622765 registered in the Public Register of Inventions of the Russian Federation on October 26, 2016 and June 19, 2017, respectively.

   

   


 • Keywords


  Bull-calves; growth; rearing; fattening; biopreparations Prevention-N-A and Prevention-N-E; meat qualities.

 • References


   [1] Amerkhanov, Kh.A. Scientific ensurance of competitiveness of dairy cattle breeding [Nauchnoye obespecheniye konkurentosposobnosti molochnogo skotovodstva] / Kh.A. Amerkhanov, N.I. Strekozov // Dairy and meat cattle breeding. - M., 2012.- No 1.- P.2-5.

   [2] Basonov, O.A. Black-and-white cattle of Nizhny Novgorod selection [Cherno-pestryy skot nizhegorodskoy selektsii] / O.A. Basonov, M.E. Taigunov, A.V. Katkov, A.V. Shishkin // Monograph.- Nizhny Novgorod: Quartz, 2016.- 260 p.

   [3] Vasiliev, V.A. The use of biological products in the technology of growing, rearing and fattening of bull-calves [Ispolzovaniye biopreparatov v tekhnologii vyrashchivaniya, dorashchivaniya i otkorma bychkov] / V.A. Vasiliev, V.G. Semenov // Youth and Innovation: materials of Russian scientific-practical. conf. of young scientists, graduates and students. - Cheboksary, 2017. - P. 68-70.

   [4] Gizatullin, R.S. adaptive resource-saving technology of beef production in meat cattle-breeding / R.S. Gizatullin, Т.А. Sedykh [Adaptivnaya resursosberegayushchaya tekhnologiya proizvodstva govyadiny v myasnom skotovodstve] // Monograph.- Saarbrücken, 2016.- 119 p.

   [5] Gilmiyarov, A.L. Slaughter qualities of young Black Motley breed and its half-breed hybrids with Aubrac [Uboynyye kachestva molodnyaka cherno-pestroy porody i yego polukrovnykh pomesey s porodoy obrak] / A.L. Gilmiyarov, H.H. Tagirov, I.V. Mironova // Bulletin of Bashkir State Agrarian University. - Ufa, 2010. - No.3. - P. 15-19.

   [6] Goldobin, M.I. Beef production reserves / Use of replacements for fattening [Rezervy proizvodstva govyadiny /Ispolzovaniye sverkhremontnykh telok dlya otkorma] / M.I. Goldobin, A.G. Grigoriev, R.M. Aizatov // Zootechnics .- M., 1994. - No.11. - P. 26-27.

   [7] Gorlov, I.F. Efficiency of beef production with the use of new anti-stress lactulose-containing preparations [Effektivnost proizvodstva govyadiny pri ispolzovanii novykh antistressovykh laktulozosoderzhashchikh preparatov] / I.F. Gorlov, M.I. Slozhenkina, A.A. Zakurdaeva, A.V. Randelin, D.A. Mosolova, A.S. Miroshnik // Recommendations. - Volgograd, 2017. - 19 p.

   [8] Dementiev, E.P. Modern problems of zoohygiene and ways to solve them / E.P. Dementiev, V.G. Tyurin [Sovremennyye problemy zoogigiyeny i puti ikh resheniya] // 30 years of the department of zoohygiene, epizootology and the basis of veterinary medicine. - Ufa, 2000. - P.24-28.

   [9] Dzhaparidze, T.G. Creating a branch of beef cattle breeding [Sozdat otrasl myasnogo skotovodstva] / Т.Г. Dzhaparidze // Leading zootechnician. - M., 2008. - No.8. - P. 39-41.

   [10] Donnik, I.M. Acute respiratory diseases of cattle and prevention problems in modern industrial production conditions [Ostryye respiratornyye zabolevaniya krupnogo rogatogo skota i problemy profilaktiki v sovremennykh usloviyakh promyshlennogo proizvodstva]. Donnik, O.G. Petrova, S.A. Markovskaya // Agrarian Bulletin of the Urals. Ekaterinburg, 2013. - No.10 (116). - P.25-27.

   [11] Dunin, I.M. Selection and technological aspects of the development of dairy cattle breeding in Russia [Selektsionno-tekhnologicheskiye aspekty razvitiya molochnogo skotovodstva Rossii] / I.M. Dunin, H.A. Amerkhanov // Zootechnics.- M., 2017. – No 6. - C.2-8.

   [12] Iskhakov, R.G. Growth and meat productivity of purebred and crossed bull-calves of different genotypes [Rost i myasnaya produktivnost chistoporodnykh i pomesnykh bychkov razlichnykh genotipov]/ R.G. Iskhakov, V.I. Levakhin, R.M. Galiev // Bulletin of beef cattle breeding. - Orenburg, 2006. - No. 59 (1). - pp. 119-121.

   [13] Labinov, V.V. Modernization of Black Motley breed of cattle in Russia on the basis of using the Holstein gene pool [Modernizatsiya cherno-pestroy porody krupnogo rogatogo skota v Rossii na osnove ispolzovaniya genofonda golshtinov] / V.V. Labinov, P.N. Prokhorenko / / Dairy and beef cattle. - No.1. - M., 2015. - P.2-7.

   [14] Mudarisov, R.M. Exterior-constitutional and economic-biological features of Holstein cows [Eksteryerno-konstitutsionalnyye i khozyaystvenno-biologicheskiye osobennosti korov golshtinskoy porody]/ RM. Mudarisov, G.R. Ahmetzyanov, V.G. Semenov // Food security and sustainable development of agroindustrial complex: mat. Intern. scientific-practical. conf. - Cheboksary, 2015. - P.449-454.

   [15] Musayev, F.A. Innovative technologies in the production of beef [Innovatsionnyye tekhnologii v proizvodstve govyadiny]. Musaev, N.I. Morozova // Monograph. - Ryazan, 2014. - 160 p.

   [16] Musayev, F.A. Biologically active additives: application, safety, quality assessment [Biologicheski aktivnyye dobavki: primeneniye, bezopasnost', otsenka kachestva] / F.A. Musaev, O.A. Zakharova // Monograph. - Ryazan, 2016. - 201 p.

   [17] Petryankin, F.P. Polysaccharides as immunity stimulants [Polisakharidy kak stimulyatory immuniteta] / F.P. Petryankin // The role of the higher school in the project ‘Living thinking as strategy of Chuvashia’: materials of Intern. scientific-practical. Conf. - Cheboksary, 2010. - P.160-164.

   [18] Petryankin, F.P. Immunostimulants in the practice of veterinary medicine [Immunostimulyatory v praktike veterinarnoy meditsiny]/ F.P. Petryankin, V.G. Semenov, N.G. Ivanov // Monograph. - Cheboksary: The New Time, 2015. - 272 p.

   [19] Semenov, V.G. Cultivation of calves under different regimes of adaptive technology with application of domestic biopreparations [Vyrashchivaniye telyat pri raznykh rezhimakh adaptivnoy tekhnologii s primeneniyem otechestvennykh biopreparatov] / V.G. Semenov, A.F. Kuznetsov, D.A. Nikitin, V.A. Vasiliev // Questions of legal regulation in veterinary medicine. - SPb, 2016. - No.4. - P. 139-141.

   [20] Semenov, V.G. Realization of reproductive qualities of cows and productive potential of calves by biological preparations [Realizatsiya vosproizvoditel'nykh kachestv korov i produktivnogo potentsiala telyat biopreparatami ] / V.G. Semenov, D.A. Nikitin, N.I. Gerasimova // Proceedings of the International Academy of Agrarian Education.- St. Petersburg, 2017. - No.33. - pp. 172-175.

   [21] Semenov, V.G. Nonspecific resistance of the animal organism to different stress factors [Nespetsificheskaya ustoychivost organizma zhivotnykh k stress-faktoram raznykh sil]. V.G. Semenov, D.A. Nikitin, A.V. Volkov, K.V. Zakharova // Ecology of the native land: problems and solutions: mat. XII Russian scientific-practical. conf. with intern. participation in the Forum ‘EcoKirov-2017’.- Kirov, 2017.- P. 233-237.

   [22] Semenov, V.G. Realization of bioresource potential of black-and-white cattle by biological preparations [Realizatsiya bioresursnogo potentsiala cherno-pestrogo skota biopreparatami] / V.G. Semenov, D.A. Nikitin, N.I. Gerasimova, V.A. Vasiliev // Bulletin of Chuvash State Agricultural Academy. - Cheboksary, 2017. - No.1(1). - P. 37-43.

   [23] Smirnov, A.M. Protection of agricultural animals against diseases is an important factor in improving livestock efficiency [Zashchita selskokhozyaystvennykh zhivotnykh ot bolezney – vazhnyy faktor povysheniya effektivnosti zhivotnovodstva] / AM. Smirnov // Veterinary Medicine and Feeding. - M., 2012. - No.3. - P. 4-12.

   [24] Smirnova, M.F. State and ways of increasing the production of beef in dairy cattle breeding in Leningrad Region [Sostoyaniye i puti uvelicheniya proizvodstva govyadiny v molochnom skotovodstve Leningradskoy oblasti] / M.F. Smirnova, V.V. Smirnova // Proceedings of St. Petersburg State Agrarian University.- St. Petersburg, 2017.- No. 2 (47) .- P. 231-235.

   [25] Sofronov, V.G. The use of the biological stimulator ‘Univetselp’ to correct metabolism in cows and prevent dyspepsia in calves [Primeneniye biologicheskogo stimulyatora ‘Univetselp’ dlya korrektsii obmena veshchestv u korov i profilaktiki dispepsii telyat] / V.G. Sofronov, U.Z. Ibragimov, R.Kh. Gadzaonov, F.N. Chekhodaridi // Sci.papers of Bauman Kazan State Academy of veterinary medicine. - Kazan, 2011. -Vol.205. - P.200-206.

   [26] Strekozov, N.I. Evaluation of dairy breeds by reproductive and adaptive abilities [Otsenka molochnykh porod po vosproizvoditelnym i adaptatsionnym sposobnostyam] / N.I. Strekozov, N.V. Sivkin, V.I. Chinarov, O.V. Bautina // Zootechnics. - M., 2017. - No.7. - P. 2-6.

   [27] Topuria, L.Yu. Effect of drugs of natural origin on the reproductive ability and immune status of cows [Vliyaniye preparatov prirodnogo proiskhozhdeniya na vosproizvoditelnuyu sposobnost i immunnyy status korov]. L.Yu. Topuria, G.M. Topuria // Bulletin of Altai State Agricultutral University. - Barnaul, 2007. - No.5. - P. 52-55.

   [28] Khakimov, I.N. The use of hormonal drugs to intensify the reproduction of herds [Ispolzovaniye gormonalnykh preparatov dlya intensifikatsii vosproizvodstva stad] / I.N. Khakimov, R.M. Mudarisov // Integration of science and practice as a mechanism of effective development of the agroindustrial complex: mat. Intern. scientific-practical. Conf. in the framework of the XIII International exhibition ‘AgroComplex-2013’. - Ufa, 2013. - P.282-285.

   [29] Khusainov, I.I. The main directions of development of beef production technologies [Osnovnyye napravleniya razvitiya tekhnologiy proizvodstva govyadiny] / I.I. Khusainov, I.Yu. Morozov // Effective livestock breeding. - Krasnodar, 2015.- No. 8 (117). - P. 36-40.

   [30] Shevkhuzhev, A.F. The quality of meat obtained with different technologies of growing bulls [Kachestvo myasa, poluchennogo pri raznykh tekhnologiyakh vyrashchivaniya bychkov] / A.F. Shevkhuzhev, RA Ulimbasheva // Bulletin of Altai State Agricultural University. - Barnaul, 2015. – No.3 (125). - P. 140-143.

   [31] Shukanov, A.A. Characteristics of changes in the clinical and physiological state, productivity and quality of meat in bull-calves when prescribing domestic preparations [Kharakteristika izmeneniy kliniko-fiziologicheskogo sostoyaniya, produktivnosti i kachestva myasa u bychkov pri naznachenii otechestvennykh biopreparatov] / G.A. Yakovlev, A.A. Shukanov, I.F. Kabirov // Veterinary Physician. - Kazan, 2013. – No.3. - P.54-56.

   [32] Yuberova, A.A. Peculiarities of the formation of meat qualities of Black Motley bull-calves in the Michurin agricultural production cooperative [Osobennosti formirovaniya myasnykh kachestv bychkov cherno-pestroy porody v SKHPK im. Michurina] / A.A. Yuberova, O.A. Krasnova, O.S. Starostina // Bulletin of Izhevsk State Agricultural Academy. - Izhevsk, 2012. - No.2 (31). - P. 41-43.

   [33] Yakimov, A.V. Prospects of using new feed additives in cattle rations [Perspektivy ispol'zovaniya novykh kormovykh dobavok v ratsionakh krupnogo rogatogo skota] / AV. Yakimov, M.G. Ziatdinov, V.V. Gromakov // Bulletin of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - Ulyanovsk, 2014. - No.3 (274). - P.96-98.

   [34] Yakimov A.V. Technologies for the livestock production using new feed additives [Tekhnologii proizvodstva zhivotnovodcheskoy produktsii s ispolzovaniyem novykh kormovykh dobavok] / A.V. Yakimov, F.Zh. Mudarisov, V.V. Salakhov // Bulletin of Ulyanovsk State Agricultural Academy. - Ulyanovsk, 2016. - No.3(35). - pp. 165-169.

   [35] Semenov V.G. Health and productivity of bulls under different modes of cultivation, rearing and fattening /V.G. Semenov, R.M. Mudarisov, V.A. Vasilyev // ‘European conference on innovations in technical and natural sciences’. Proceedings of the 1st International scientific conference. Vienna, Austria 2014.- Section 9.- Agricultural sciences.- Р.176-181.

   [36] Ngirwa CC, Ally M. An ICT Based Solution for Pesticides Authenticity Verification: A Case of Tanzania. Journal of Information Systems Engineering & Management. 2018;3(4), 27.


 

View

Download

Article ID: 28337
 
DOI: 10.14419/ijet.v7i4.28.28337
Copyright © 2012-2015 Science Publishing Corporation Inc. All rights reserved.